Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 10 2018

niepoukladana
7179 7b4b
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamefir mefir
niepoukladana
niepoukladana
3073 a7c3
Reposted fromnezavisan nezavisan viadobby dobby

January 09 2018

niepoukladana
8872 b638 500
Reposted fromhagis hagis viaitmakesmecalm itmakesmecalm

January 03 2018

9922 c0bd 500
Reposted fromdivi divi viaBritishGuys BritishGuys
niepoukladana
7873 0509 500
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viapkz451 pkz451
niepoukladana
8964 2fa4 500
Reposted fromnutt nutt viapkz451 pkz451
niepoukladana
Kobiety mają wspaniały instynkt. Wszystko zauważają - z wyjątkiem tego, co oczywiste.
— Oscar Wilde
Reposted fromvaliumcunt valiumcunt viaitmakesmecalm itmakesmecalm
9192 f243 500
Reposted fromimakeyounervous imakeyounervous viapkz451 pkz451

December 29 2017

9779 fa07 500
Reposted frombrumous brumous viastarryeyed starryeyed
niepoukladana

"Żaden wiatr nie jest dobry dla okrętu, który nie zna portu swego przeznaczenia."

— Konfucjusz
niepoukladana
3046 c330
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
niepoukladana
2107 47eb 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaignoratiion ignoratiion
niepoukladana
7536 eeef 500
Reposted fromnutt nutt viawszystkodupa wszystkodupa

December 20 2017

niepoukladana
3791 5797
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viaxannabelle xannabelle

December 17 2017

niepoukladana

Co to jest miłość

nie wiem

ale to miłe

że chcę go mieć

dla siebie

na nie wiem

ile

 

— Jonasz Kofta

December 05 2017

niepoukladana
Uniwersalny sposób na szczęście:

Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi.
Reposted fromr3m0 r3m0 viawszystkodupa wszystkodupa
niepoukladana
6909 13d6
Reposted frometernaljourney eternaljourney viasensation sensation

November 28 2017

niepoukladana
3126 e62d
Reposted frompffft pffft viagorzkiewspomnienia gorzkiewspomnienia
niepoukladana
Reposted fromFlau Flau viazapachsiana zapachsiana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl